Notes from “Informationens Dag 2007”

Last Thursday I attended an annual event arranged by The Swedish Public Relations Association (SPRA). Below are some notes from the day, only in Swedish unfortunately (I’m lazy today).

informationens dag 2007

Förra torsdagen spenderade jag alltså på hotell Rival på Söder i Stockholm där Sveriges Informationsförening anordnade Informationens Dag 2007 på temat “det tysta samhället/det öppna samhället”. Hans-Gunnar Axberger, professor i medierätt, målade inledningsvis en bild av hur medierna inte längre bör anses vara den tredje statsmakten. Han menade att det istället är det öppna samhället, eller yttrandefriheten, som är den tredje statsmakten. Medierna själva har fått eller tagit på sig ett uppdrag och med detta uppdrag blev medierna “ett” med tredje statsmakten. Nu, menar Axberger, frånträder medierna sitt uppdrag mot medborgarna i och med att det blivit allt mindre lönsamt att producera den typ av journalistik som gransakar makten för medborgarnas räkning.

Axberger tog sedan upp en passage ur Bertil Torekulls “bloggattack” i Dagens Nyheter, där Torekull skriver om utrikesminister Carl Bildts blogg: “Ska de också bedriva skyttegravskrig mot medier och enskilda via personliga tribuner förskjuts den maktbalans som i tryckfrihetsförordningen förlänar ett demokratiskt uppdrag till medierna att noga granska de styrande.” Axberger pekade på att det faktiskt inte finns någon sådan maktbalans angiven i TF utan att TF uppmuntrar och skyddar den enskilda individens yttrandefrihet (det visar sig också på att ordet “envar” upprepas flitigt i första paragrafen): “Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter…”

Axberger tillägger att man naturligtvis kan kritisera och granska det Bildt bloggar om, men inte att han rundar medierna (så länge han är tillgänglig även för medierna direkt).

Därefter kom journalisten/författaren Yrsa Stenius med ett kort anförande som osade av frän mediekritik. “Medierna hotar sig själva inifrån” sa hon bland annat med hänvisning till att dagens medier mest har blivit en form av underhållningsindustri. Och även hon berörde bloggens betydelse för mediemarknaden och hävdade att, även om många börjar övervärdera bloggens betydelse, det var en revolution att kommunikation mellan målgrupper kan ske utan att man behöver gå via medierna. “Bloggen måste få finnas” och “bloggar ställer helt nya krav på journalister” var två andra citat från Stenius.

Bloggen var för övrigt påtagligt närvarande i de flesta diskutioner under dagen. I avsnittet “Näringslivets engagemang i samhället – en bristvara?” menade Marie Ehrling att näringslivet idag inte kommer ut i medierna med frågeställningar om vad direktörer gör. Det som belyses mest är vad de tjänar och huruvida det är för mycket eller inte (underförstått: svaret är nästan alltid ‘ja’). Direktörer kanske borde börja blogga så att man får en inblick i hur det är att vara ledare i ett företag, fortsatte Marie Ehrling.

Avsnittet “Från DN debatt till bloggar – vem påverkar egentligen?” efter lunch med Sigge Eklund och Dagens Nyheters Nils Öhman såg jag fram emot men tyvärr lyckades inte dagens moderator Göran Rosenberg ställa några frågor som gick på djupet. Istället såg Rosenberg till att skaffa sig själv en 45-minuters lektion i vad en blogg är för något, vilket var synd då Öhman och Eklund representerade två inslag från den hårt angripna mediesvängen som faktiskt har koll på bloggvärlden och dess inverkan på mediekonsumtionen. Men jag fick iallafall tillfälle att byta några ord med Sigge efteråt.

Till sist delades två priser ut, Ljuspennan för bästa interninformation, och Stora Informationspriset. Tyvärr vann Ericsson båda priserna, vilket var dagens antiklimax. All heder åt Henry Sténson och hans trupper, men om Informationsföreningen ska lyckas engagera branschen i dylika tävlingar så bör man belöna innovativa organisationer som lyckas väl med sitt informationsarbete utan att ha en jättebudget till förfogande.

Ericssons vd Carl-Henric Svanberg avslöjade till slut per telefonlänk att han inte hade några planer på att börja blogga själv.

Uppdatering: Informationsföreningen har publicerat några egna noteringar från dagen, och avslutar med att berömma avsnittet om bloggar:

– Det var en jättebra dag, lärorik och belysande. Det som var mest lärorikt var passet om bloggar. Nu förstår jag hur stort och viktigt det är, sa Yvonne Kaplan, konsult i eget företag, efter dagen.

Tags: , , , , . Ping.